GUIA DIDÀCTICA: VIATGE PER EUROPA

Introducció
Procés
Avaluació
Conclusió
Crèdits

 

Introducció

La Webquest: Viatge per Europa! està pensada per a l'alumnat de cicle superior de Primària.

Proposa que els nois i noies d'aquesta edat facin una guia turística a partir de decidir un itinerari concret.

Caldrà que l'alumnat aprengui a dominar eines de presentació multimèdia: fer una presentació amb el Power Point i/o presentar l'itinerari a partir de la creació d'una web amb el Dreamweaver.

Per assolir l'objectiu del projecte, que es planteja com un treball col·laboratiu, cal que els aprenents utilitzin de manera guiada la xarxa com a font d'informació, conjuntament amb altres recursos documentals.

Es treballa de forma interdisciplinar: els continguts i les habilitats de l'àrea de llengua catalana, especialment aquelles que fan referència a la cerca i processament d'informació, i de l'àrea de ciències socials, pel que fa a la lectura de mapes i el coneixement del continent europeu.

Així mateix, a través de l'ús de la web com a font d'informació i la utilització d'un programa de disseny de pàgines web, en concret el Dreamweaver 4, el projecte potencia el desenvolupament de la Competència TIC dels aprenents.


Procés

És important haver treballat prèviament amb l'Atles i amb mapes d'Europa. Així mateix és important que els alumnes tinguin l'hàbit de recerca per internet. Tots aquests aspectes es treballen amb aquesta webquest però no s'ha de fer com un fet aïllat, si no tot el contrari... integrant internet en el currículum.


Temporització de les sessions:

Cada fase del procés es pot desenvolupar en diferents sessions, tot dependrà del ritme de l'alumnat. Per exemple triar l'itinerari i pactar les aturades o etapes del viatge es poden desenvolupar entre 1 o 2 sessions.

Pel que fa a les fases del procés destinades a la recerca per internet 3-4 sessions.

I el desenvolupament del producte final unes 3 sessions.

Però com ja s'ha dit abans, la temporització plantejada és flexible i es pot adaptar a les circumstàncies i necessitats de cada grup.


Es pot treballar paral·lelament a l'aula d'informàtica i a l'aula ordinària. Si a l'aula d'informàtica busquem la informació a l'aula ordinària la treballem per tal d'anar preparant l'esquema del que haurà de ser la guia turística.


Els recursos d'internet estan especificats en l'apartat del procés dels alumnes.

Avaluació

L'avaluació ha de recollir tres punts de vista:

Formal: corresponúnicament a la presentació final del treball realitzat, correcció en els títols, igualar el tipus de lletra, imatges ben col.locades, portada amb les dades d'identificació ...

D'ús de les eines de navegació: saber escriure l'adreça de la pàgina inicial, entrar als enllaços, sortir dels mateixos, anar endavant, enrera, aturar la descàrrega de la pàgina, seleccionar el text o la imatge a copiar ...

Des del punt de vista dels continguts curriculars: explicació del treball i la informació a la resta dels companys, assoliment de conceptes, idees,... També dels hàbits: treball en equip, apropament a les realitats que s'han conegut, interés per participar en l'activitat ...

La d'observació i d'avaluació del professorat està en l'apartat de l'alumnat. Per què? Perquè és important que l'alumnat sàpiga què i com se l'avaluarà. Per aquest motiu l'alumne veu la rúbrica d'avaluació a més a més de la seva activitat d'autoavaluació.


Conclusió

Treballar a partir de webquest resulta engrescador i apassionanat, no només per l'alumnat, que va descobrint com fer la recerca per internet i utilitzant les eines que utilitzen les TIC per realitzar produccions, si no també pel professorat... d'alguna manera els docents aprenem alhora que l'alumnat.

 


Crèdits

Recursos utilitzats pel desenvolupament d'aquesta webquest:

Ensenyar i aprendre amb internet

De mestr@ a mestre/a. Recursos a l'aula

Bernie Dodge creadora del recurs didàctic anomenat WEBQUEST, i d'on podem baixar una plantilla per a realitzar webquest.

Comunitat catalana de webquest