Agenda de gestió

Setembre

Revisar matrícula i assignació a grups-classe
Actualització dades religió, llengua estrangera
Actualització dades NEE
Actualització dades alumnat i famílies
Elaboració de llistats
Actualització dades docents i càrrecs
Revisar permisos GUAC
Petició de custòdia d’expedients d’alumnes traslladat o petició de ducuments de trasllat en el cas d’escoles concertades o bé de fora de Catalunya.
Beques NEE (Generalitat o Serveis Socials)


Presentar/recordar situació econòmica darrer trimestre

Octubre

Tramesa càrrecs no directius
Fins el 31- Pla anual


Model 111 del 3r trimestre
(EN CAS NECESSARI. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda. Autoliquidació.)

Revisar matrícula i assignació a grups-classe
Actualització dades religió, llengua estrangera
Actualització dades NEE
Actualització dades alumnat i famílies
Elaboració de llistats
Actualització dades docents i càrrecs
Revisar permisos GUAC
Petició de custòdia d’expedients d’alumnes traslladat o petició de ducuments de trasllat en el cas d’escoles concertades o bé de fora de Catalunya.
Beques NEE (Generalitat o Serveis Socials)


Presentar/recordar situació econòmica darrer trimestre

Revisar matrícula i assignació a grups-classe
Actualització dades religió, llengua estrangera
Actualització dades NEE
Actualització dades alumnat i famílies
Elaboració de llistats
Actualització dades docents i càrrecs
Revisar permisos GUAC
Petició de custòdia d’expedients d’alumnes traslladat o petició de ducuments de trasllat en el cas d’escoles concertades o bé de fora de Catalunya.
Beques NEE (Generalitat o Serveis Socials)


Presentar/recordar situació econòmica darrer trimestre

Octubre

Tramesa càrrecs no directius
Fins el 31- Pla anual


Model 111 del 3r trimestre
(EN CAS NECESSARI. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda. Autoliquidació.)

Novembre

Renovació Consell Escolar

Desembre

Presentació pressupost. Determinar el sobrant real dels comptes extrapressupostaris a data 31 de desembre.
Tancament del llibre d’entrades i sortides correspondència
Justificació al Departament de la dotació per a llibres i material
Gener

Dia 31: Aprovació pressupost
Obertura del llibre d’entrades i sortides correspondència
Presentació pressupost
Model 111 3r trimestre
Model 190
Liquidació exercici pressupostari anterior
Febrer

Presentació Declaració 347 a Hisenda
Jornades portes obertes
Març

Preinscripcions
Presentació liquidació de pressupost:
S’aprova en sessió del consell escolar abans del 31 de març. S’enviarà al Servei Territorial, el
qual la validarà i, realitzarà el posterior tancament de l’exercici econòmic.
Abril

Publicació llistes preinscripció i reclamacions.
Model 111 del 1r trimestre
Maig

Llistes definitives d’admissions
Confirmació de plaça
Sol.licitud de beques de llibres i menjador de l’ajuntament
Compra d’agendes i carpetes
Juny

Revisió de PI i SEP
Acta d’avaluació a Esfera: final de cada cicle
Preparació del curs següent a Esfera
Matriculació
Memòria
Repartir certificats a 6è
Quotes sortides i material
Tramesa de lots de matrícula al RALC
Juliol

Promocionar alumnes a Esfera
Tancar el curs
Model 111 2n trimestre
Agost

En blanc a casa